Over ons

Of bel ons voor een afspraak 020 305 5847

wachtkamer bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen

Klachten

Klacht indienen

Wij hopen dat u tevreden bent met onze zorgverlening. Soms kan een bezoek aan ons esthetisch centrum anders lopen dan u had verwacht of gewenst. Als er iets gebeurt waardoor u niet tevreden bent over ons, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. U kunt uw klacht het beste bespreken met de betrokkene of degene die verantwoordelijk is. Vaak kan dan direct naar een oplossing worden gezocht. Komt u er samen toch niet uit, of vindt u het lastig om dit gesprek te voeren, neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris. U kunt hier ook terecht als een gesprek met een betrokkene niet heeft geleid tot een oplossing. Onze klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en kan u helpen de juiste weg te vinden voor de behandeling van uw klacht.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een opmerking of klacht formuleren over alle zaken bij Jan van Goyen waarover u ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de medische behandeling, verzorging, bejegening, informatievoorziening of organisatie van de zorg.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als patiënt van Jan van Goyen een klacht indienen. Ook wettelijk vertegenwoordigers en directe nabestaanden van patiënten kunnen een klacht indienen. Anderen kunnen alleen een klacht indienen met uw toestemming. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling, omdat de situatie waarover de klacht gaat dan niet te beoordelen is.

Bemiddeling van uw klacht

Bij bemiddeling door onze klachtenfunctionaris kunt u uitleggen op welke wijze de zorgverlening in uw ogen tekort is geschoten, terwijl de betrokken medewerker van zijn kant een toelichting kan geven. Dit kan op de volgende manieren:

  • de klachtenfunctionaris regelt een gesprek tussen u en de medewerker tot wie uw klacht zich richt. Op verzoek van u of de betrokken medewerker kan de klachtenfunctionaris als onafhankelijke gespreksleider hierbij aanwezig zijn;
  • de klachtenfunctionaris overlegt met de betrokken medewerker en brengt u mondeling verslag uit;
  • de klachtenfunctionaris legt uw klacht voor aan de medewerker waarover u klaagt, en verzoekt deze medewerker om een reactie te geven;

Behandeling door de Klachtenonderzoekcommissie

Indien bemiddeling niet het door u gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan komt uw klacht terecht bij de Klachtenonderzoekcommissie, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie stelt een onderzoek in naar de gebeurtenissen waarop uw klacht betrekking heeft. Hierbij zal zij informatie inwinnen en een reactie vragen van de medewerker en/of het hoofd van de afdeling waar uw klacht over gaat. Zo nodig verzoekt de Klachtenonderzoekcommissie u om aan de commissie toestemming te geven om uw medisch dossier in te zien. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt om uw klacht mondeling toe te lichten. Op basis van haar bevindingen zal de commissie oordelen of uw klacht terecht is of niet. De Klachtenonderzoekcommissie zal in haar verslag een advies uitbrengen aan de directie van Esthetisch Centrum Jan van Goyen. U krijgt hiervan schriftelijk bericht van de Klachtenonderzoekcommissie.

Aan deze procedure zijn uiteraard voor u geen kosten verbonden. Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris via klachten@jvg.nl.

Aansprakelijkheid

Als u denkt dat bij uw verzorging of behandeling in Esthetisch Centrum Jan van Goyen verwijtbare fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft ondervonden, dan kunt u Esthetisch Centrum Jan van Goyen daarvoor aansprakelijk stellen.

Bent u niet tevreden over uw factuur?

Met een vraag of een klacht over (de hoogte van) uw rekening kunt u zich het beste wenden tot uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan contact opnemen met het Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiële Zaken. De klachtenfunctionaris kan u hierover adviseren. Hier vindt u meer informatie over uw factuur:
http://www.dezorgnota.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ)

Meer informatie over klachten over de geleverde gezondheidszorg kunt u inwinnen via de website van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, kies menu ‘loket burgers’. Via de IGJ kunt ook de folder opvragen ‘Meldingen’. Ontevreden over de geleverde gezondheidzorg’.

Hoe kunt u de klachtenfunctionaris bereiken?

U kunt de klachtenfunctionaris benaderen per e-mail, onderstaand klachtenformulier of per brief. De gegevens die wij in ieder geval nodig hebben zijn uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Esthetisch Centrum Jan van Goyen
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
E: klachten@jvg.nl

Zoek & Vind

esthetisch centrum jan van goyen amsterdam