Home | Opvragen medisch dossier

Opvragen medisch dossier

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om een kopie van of inzage in uw medisch dossier. Het originele dossier wordt echter nooit uitgeleend aan de patiënt of aan iemand anders. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u wel recht op het opvragen van een kopie of het inzien van uw dossier.

Recht op inzage of kopie medisch dossier

Een medisch dossier is een beschrijving van de behandeling die iemand in het centrum heeft gehad. Het dossier is eigendom van Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Uw dossier is niet één map, maar bestaat vaak uit verschillende delen. Er bestaan aparte dossiers van alle opnamen in het ziekenhuis, een dossier per specialisme voor poliklinisch bezoek en een dossier van röntgenfoto’s. De gegevens worden opgeslagen en vertrouwelijk behandeld volgens de geldende regels beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De bewaartermijn voor medische gegevens is minimaal 20 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden.

U, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Natuurlijk heeft u zelf het recht om te zien wat er over u is vastgelegd. Het is echter mogelijk dat uw dossier ook informatie over anderen bevat, bijvoorbeeld familieleden. Als dit gevoelige persoonlijke informatie is, mogen de hulpverleners die informatie niet zomaar verstrekken. Ze moeten dan eerst toestemming vragen aan die andere persoon. Als ze geen toestemming krijgen, zullen ze de desbetreffende passages afplakken of uit het dossier halen. Een patiënt kan een ander machtigen zijn dossier in te zien of een kopie op te vragen. De schriftelijke machtiging moet worden bijgesloten in de aanvraag. Iemand die als wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt optreedt mag ook inzage in en een kopie van het dossier van de patiënt hebben. In dat geval wordt een bewijs van vertegenwoordiging gevraagd.

Hoe vraag ik een kopie aan?

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de doktersassistente. U maakt daarvoor gebruik van een aanvraagformulier. Deze kunt u ophalen bij de balie of hieronder downloaden.

Bij uw aanvraag sluit u een kopie in van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Als u een kopie van een dossier van iemand anders wilt hebben, heeft u ook een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt nodig (een schriftelijke machtiging of een bewijs van vertegenwoordiging). U stuurt het formulier, een kopie van uw legitimatiebewijs en eventueel een bewijs van toestemming van de patiënt, naar het volgende adres:

Esthetisch Centrum Jan van Goyen
Concertgebouwplein 11
1071 LL Amsterdam

U kunt het formulier ook scannen en e-mailen naar ec@jvg.nl. Denk er aan dan ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Ook voor het aanvragen van een cd-rom met röntgenbeelden geldt dat u een geldig legitimatiebewijs moet insluiten bij het aanvraagformulier.

U krijgt bericht wanneer u de kopie van het dossier kunt ophalen bij de balie van de betreffende afdeling. Bij het ophalen toont u uw legitimatiebewijs. Haalt iemand anders uw dossier op, dan moet deze persoon zichzelf legitimeren én uw legitimatie overleggen.

Over het algemeen krijgt u binnen 15 werkdagen een bericht om het dossier af te halen.

Kosten

Een kopie van uw medisch dossier is de eerste keer gratis. Bij opnieuw aanvragen van een kopie brengen we wel kosten in rekening. Beelden kunnen alleen op cd-rom worden geleverd. Ook hier geldt dat dit de eerste keer gratis is en bij een tweede aanvraag worden er wel kosten in rekening gebracht.

Aanvragen inzage in het medisch dossier

Inzage vraagt u rechtstreeks aan uw behandelaar. Als u het dossier van iemand anders in wilt zien, heeft u een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt nodig. Bij een verzoek om inzage zal naar een geschikt moment worden gezocht om samen met u het dossier door te nemen. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager (partner, familielid of advocaat) moet dan een schriftelijke machtiging overleggen.

Aanvulling of vernietiging medisch dossier

Wanneer u van mening bent dat uw medisch dossier op bepaalde punten onjuist of onvolledig is, kunt  u verzoeken om een verklaring met uw visie toe te laten voegen aan uw medisch dossier. U kunt tevens een verzoek indienen om (delen van) het dossier te laten vernietigen. Als daar geen (wettelijke en /of medische) bezwaren tegen bestaan, wordt uw verzoek ingewilligd. Voor het vernietigen van uw gegevens richt u een schriftelijk verzoek aan de manager algemene zaken met vermelding van naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres en patiëntennummer. U ontvangt een bericht over de verdere wijze van afhandeling van uw verzoek.

Het medisch dossier van minderjarigen

Bij patiënten jonger dan 12 jaar hebben de ouders recht op inzage in het medisch dossier van hun kind, en recht op een kopie hiervan. Voor het verstrekken van kopieën van de gegevens van kinderen van twaalf tot zestien jaar, is zowel de toestemming van het kind als die van de ouders nodig. Jongeren van zestien jaar en ouder zijn gerechtigd tot inzage en het verkrijgen van een kopie.

Medisch dossier na overlijden

In beginsel geldt het beroepsgeheim van de arts ook na overlijden van de patiënt. Het recht op inzage is een hoogstpersoonlijk recht, dat ook na het overlijden beschermd wordt. Dit betekent dat nabestaanden geen inzage in het dossier kunnen krijgen, met uitzondering van:

 • Expliciete toestemming: wanneer de overledene bij leven toestemming heeft gegeven voor het inzien van het dossier na overlijden;
 • Veronderstelde toestemming: de arts mag inzage geven in de relevante medische gegevens wanneer hij de overtuiging heeft dat de overledene bij leven hiertoe geen bezwaar zou hebben gehad. Er kan alleen van veronderstelde toestemming worden uitgegaan als nabestaanden een (rechtmatig) belang bij inzage hebben.

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bellen of een e-mail sturen naar ec@jvg.nl.

KEURMERK

Coronamaatregelen Esthetisch Centrum Amsterdam

Update 14-12
Wij krijgen veel telefoontjes van patiënten omtrent hun afspraak bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen. Vooralsnog geldt dat alle afspraken doorgaan en wij onze zorg kunnen continueren. Uiteraard volgen wij hierin alle maatregelen en staat de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop. Wij hebben daarom ter plaatse diverse maatregelen genomen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij willen u vragen om onderstaande maatregelen in acht te nemen.

Wij verzoeken u om uw afspraak te verzetten indien u een van onderstaande vragen met ja beantwoordt:

 1. Heeft u de afgelopen 48 uur koorts gehad zonder duidelijke oorzaak?
 2. Heeft u de afgelopen 48 uur klachten zoals kortademigheid, hoesten, keelpijn, neusverkouden, diarree en/of algehele malaise gehad?
 3. Heeft u een huisgenoot (partner, ouder, kind, vriend/vriendin) die op dit moment in thuisisolatie zit met bewezen corona of verdenking op corona?

Let op: als u een van bovenstaande klachten heeft kan de afspraak niet doorgaan. Wij verzoeken u vriendelijk om het pand niet te betreden. U dient zelf contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Welke maatregelen zijn er genomen?

 1. Waar mogelijk worden afspraken nog zoveel mogelijk telefonisch/digitaal gehouden.
 2. Wanneer u koorts of klachten heeft zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid, mag u het pand niet betreden.
 3. We proberen afspraken zo te plannen dat de 1,5 m afstand geborgd kan worden. We vragen u hier zelf ook op te letten.
 4. Het uitgangspunt is dat mensen alleen naar hun afspraak komen. Uw begeleider kan buiten de kliniek wachten. Indien u echt begeleiding binnen het pand nodig heeft, bent u verplicht om dit vooraf aan uw afspraak te melden.
 5. Om het aantal patiënten dat in onze panden aanwezig is te kunnen beheersen, vragen wij u om kort van tevoren te komen, maar wel op tijd. Indien u te laat komt kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 6. Het dragen van een neus- en mondkapje is verplicht voor alle bezoekers in onze panden. Mensen die dit niet doen, worden hierop aangesproken door onze medewerkers en krijgen alsnog een mondkapje aangeboden. Indien ze dit weigeren mogen medewerkers toegang tot het gebouw ontzeggen.
 7. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek
 8. U dient uw handen voor én na een bezoek aan Jan van Goyen te desinfecteren. Hiervoor staan bij alle in- en uitgangen desinfectiemateriaal.

Vragen?
Neem dan contact op met onze medewerkers via 020 3055 800.

For English click here.